آستین طبی بند دار تا مچ مدی CG/742

برای قیمت تماس بگیرید
آستین طبی بنددار تا پنجه مدی CG/742 کلاس فشار 2 – CCL2 جهت بهبود تورم ناشی از ادم لنفاوی مناسب