تخت معاینه ژنیکولوژی

برای قیمت تماس بگیرید
  • قابلیت تنظیم پشتی:0 تا 90 درجه
  • قابلیت تنظیم ارتفاع: تا 95 سانتی متر
  • سیستم برقی:  24 ولت
  • کنترل الکترونیکی:   12 ولت
  • قابلیت کنترل:دستی یا پایی
  • الکتروموتور:دارای 2 الکتروموتور
  • چرخ ها:ترمز دار (خارجی)
  • رنگ:   انتخابی
  • ابعاد تشک:   انتخابی
  • قابلیت نصب:پایه ژنیکولوژی , رول بهداشتی و...