منوال ماسل تستر

14.300.000تومان
منوال ماسل تستر تست های ارزیابی قدرت عضلانی MMT فیزیوتراپیست را در تعیین وضعیت کنونی بیمار و طراحی پلان درمانی مناسب کمک می کند.