نمایش دادن همه 10 نتیجه

انکوباتور آزمایشگاهی سرد مدل XBR112

برای قیمت تماس بگیرید
انکوباتور آزمایشگاهی سرد مدل XBR112 از برترین محصولات آون آزمایشگاهی محصول France-Etuves کشور فرانسه با کارکرد آزمایشگاهی می باشد. ETUV انکوباتور آزمایشگاهی سرد مدل XBR112 را برای فرایندهای curing, varnish curing, decontamination, degassing, debinding, dehumidification, dehydration, dessication, stress relief heat treatment, burn-in, removal of varnish, hardening, thermal tests, liquefaction, soaking, malleabilization, polymerization, post-curing, after-cure, preheating, reheating, annealing, tempering, crosslink, stabilization, sterilization, thermal storage, thermoforming, ageing طراحی کرده است. قدرت دمش فن، ساختار صنعتی و قابلیت دمام بالا از مهمترین ویژگی های این انکوباتور آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. انکوباتور آزمایشگاهی سرد مدل XBR112 در آزمایشگاه های پزشکی، بیولوژی، میکروبیولوژی و ... استفاده می شود. این انکوباتور آزمایشگاهی سرد مدل XBR112 در کلاس 60 درجه سانتی گراد ارائه می شود.

انکوباتور آزمایشگاهی سرد مدل XBR225

برای قیمت تماس بگیرید
انکوباتور آزمایشگاهی سرد مدل XBR225 از برترین محصولات آون آزمایشگاهی محصول France-Etuves کشور فرانسه با کارکرد آزمایشگاهی می باشد. ETUV انکوباتور آزمایشگاهی سرد مدل XBR225 را برای فرایندهای curing, varnish curing, decontamination, degassing, debinding, dehumidification, dehydration, dessication, stress relief heat treatment, burn-in, removal of varnish, hardening, thermal tests, liquefaction, soaking, malleabilization, polymerization, post-curing, after-cure, preheating, reheating, annealing, tempering, crosslink, stabilization, sterilization, thermal storage, thermoforming, ageing طراحی کرده است. قدرت دمش فن، ساختار صنعتی و قابلیت دمام بالا از مهمترین ویژگی های این انکوباتور آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. انکوباتور آزمایشگاهی سرد مدل XBR225 در آزمایشگاه های پزشکی، بیولوژی، میکروبیولوژی و ... استفاده می شود. این انکوباتور آزمایشگاهی سرد مدل XBR225 در کلاس 60 درجه سانتی گراد ارائه می شود.

انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB032

برای قیمت تماس بگیرید
انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB032 از برترین محصولات انکوباتور آزمایشگاهی محصول  France-ETUVES کشور فرانسه می باشد. انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB032 یک انکوباتور با کارکرد آزمایشگاهی می باشد.  France-ETUVES انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB032 را برای فرایندهای curing, varnish curing, decontamination, degassing, debinding, dehumidification, dehydration, dessication, stress relief heat treatment, burn-in, removal of varnish, hardening, thermal tests, liquefaction, soaking, malleabilization, polymerization, post-curing, after-cure, preheating, reheating, annealing, tempering, crosslink, stabilization, sterilization, thermal storage, thermoforming, ageing طراحی کرده است. قدرت دمش فن، ساختار صنعتی و قابلیت دمام بالا از مهمترین ویژگی های این انکوباتور آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. این انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی در کلاس 80 درجه سانتی گراد ارائه می شود.

انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB058

برای قیمت تماس بگیرید
انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB058 از برترین محصولات انکوباتور آزمایشگاهی محصول  France-ETUVES کشور فرانسه می باشد. انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB058 یک انکوباتور با کارکرد آزمایشگاهی می باشد.  France-ETUVES انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB058 را برای فرایندهای curing, varnish curing, decontamination, degassing, debinding, dehumidification, dehydration, dessication, stress relief heat treatment, burn-in, removal of varnish, hardening, thermal tests, liquefaction, soaking, malleabilization, polymerization, post-curing, after-cure, preheating, reheating, annealing, tempering, crosslink, stabilization, sterilization, thermal storage, thermoforming, ageing طراحی کرده است. قدرت دمش فن، ساختار صنعتی و قابلیت دمام بالا از مهمترین ویژگی های این انکوباتور آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. این انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی در کلاس 80 درجه سانتی گراد ارائه می شود.

انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB112

برای قیمت تماس بگیرید
انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB112 از برترین محصولات انکوباتور آزمایشگاهی محصول  France-ETUVES کشور فرانسه می باشد. انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB112 یک انکوباتور با کارکرد آزمایشگاهی می باشد.  France-ETUVES انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB112 را برای فرایندهای curing, varnish curing, decontamination, degassing, debinding, dehumidification, dehydration, dessication, stress relief heat treatment, burn-in, removal of varnish, hardening, thermal tests, liquefaction, soaking, malleabilization, polymerization, post-curing, after-cure, preheating, reheating, annealing, tempering, crosslink, stabilization, sterilization, thermal storage, thermoforming, ageing طراحی کرده است. قدرت دمش فن، ساختار صنعتی و قابلیت دمام بالا از مهمترین ویژگی های این انکوباتور آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. این انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی در کلاس 80 درجه سانتی گراد ارائه می شود.

انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB225

برای قیمت تماس بگیرید
انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB225 از برترین محصولات انکوباتور آزمایشگاهی محصول  France-ETUVES کشور فرانسه می باشد. انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB225 یک انکوباتور با کارکرد آزمایشگاهی می باشد.  France-ETUVES انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB225 را برای فرایندهای curing, varnish curing, decontamination, degassing, debinding, dehumidification, dehydration, dessication, stress relief heat treatment, burn-in, removal of varnish, hardening, thermal tests, liquefaction, soaking, malleabilization, polymerization, post-curing, after-cure, preheating, reheating, annealing, tempering, crosslink, stabilization, sterilization, thermal storage, thermoforming, ageing طراحی کرده است. قدرت دمش فن، ساختار صنعتی و قابلیت دمام بالا از مهمترین ویژگی های این انکوباتور آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. این انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی در کلاس 80 درجه سانتی گراد ارائه می شود.

انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB343

برای قیمت تماس بگیرید
انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB343 از برترین محصولات انکوباتور آزمایشگاهی محصول  France-ETUVES کشور فرانسه می باشد. انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB343 یک انکوباتور با کارکرد آزمایشگاهی می باشد.  France-ETUVES انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB343 را برای فرایندهای curing, varnish curing, decontamination, degassing, debinding, dehumidification, dehydration, dessication, stress relief heat treatment, burn-in, removal of varnish, hardening, thermal tests, liquefaction, soaking, malleabilization, polymerization, post-curing, after-cure, preheating, reheating, annealing, tempering, crosslink, stabilization, sterilization, thermal storage, thermoforming, ageing طراحی کرده است. قدرت دمش فن، ساختار صنعتی و قابلیت دمام بالا از مهمترین ویژگی های این انکوباتور آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. این انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی در کلاس 80 درجه سانتی گراد ارائه می شود.

انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB490

برای قیمت تماس بگیرید
انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB490 از برترین محصولات انکوباتور آزمایشگاهی محصول  France-ETUVES کشور فرانسه می باشد. انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB490 یک انکوباتور با کارکرد آزمایشگاهی می باشد.  France-ETUVES انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB490 را برای فرایندهای curing, varnish curing, decontamination, degassing, debinding, dehumidification, dehydration, dessication, stress relief heat treatment, burn-in, removal of varnish, hardening, thermal tests, liquefaction, soaking, malleabilization, polymerization, post-curing, after-cure, preheating, reheating, annealing, tempering, crosslink, stabilization, sterilization, thermal storage, thermoforming, ageing طراحی کرده است. قدرت دمش فن، ساختار صنعتی و قابلیت دمام بالا از مهمترین ویژگی های این انکوباتور آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. این انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی در کلاس 80 درجه سانتی گراد ارائه می شود.

انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB686

برای قیمت تماس بگیرید
انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB686 از برترین محصولات انکوباتور آزمایشگاهی محصول  France-ETUVES کشور فرانسه می باشد. انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB686 یک انکوباتور با کارکرد آزمایشگاهی می باشد.  France-ETUVES انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB686 را برای فرایندهای curing, varnish curing, decontamination, degassing, debinding, dehumidification, dehydration, dessication, stress relief heat treatment, burn-in, removal of varnish, hardening, thermal tests, liquefaction, soaking, malleabilization, polymerization, post-curing, after-cure, preheating, reheating, annealing, tempering, crosslink, stabilization, sterilization, thermal storage, thermoforming, ageing طراحی کرده است. قدرت دمش فن، ساختار صنعتی و قابلیت دمام بالا از مهمترین ویژگی های این انکوباتور آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. این انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی در کلاس 80 درجه سانتی گراد ارائه می شود.

انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB980

برای قیمت تماس بگیرید
انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB980 از برترین محصولات انکوباتور آزمایشگاهی محصول  France-ETUVES کشور فرانسه می باشد. انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB980 یک انکوباتور با کارکرد آزمایشگاهی می باشد.  France-ETUVES انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی مدل XB980 را برای فرایندهای curing, varnish curing, decontamination, degassing, debinding, dehumidification, dehydration, dessication, stress relief heat treatment, burn-in, removal of varnish, hardening, thermal tests, liquefaction, soaking, malleabilization, polymerization, post-curing, after-cure, preheating, reheating, annealing, tempering, crosslink, stabilization, sterilization, thermal storage, thermoforming, ageing طراحی کرده است. قدرت دمش فن، ساختار صنعتی و قابلیت دمام بالا از مهمترین ویژگی های این انکوباتور آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. این انکوباتور آزمایشگاهی میکروبیولوژی در کلاس 80 درجه سانتی گراد ارائه می شود.

انکوباتور آزمایشگاهی یک دستگاه عایق گرم شده است که برای رشد و نگهداری کشت های میکروبیولوژیکی یا سلولی استفاده می شود. انکوباتور آزمایشگاهی دما، رطوبت و محتوای گازی اتمسفر داخل را بهینه حفظ می کند. بسیاری از انکوباتورهای آزمایشگاهی دارای یک تایمر قابل برنامه ریزی هستند که در دماها و سطوح مختلف رطوبت تنظیم شود. اندازه انکوباتورهای آزمایشگاهی از واحدهای رومیزی گرفته تا به اندازه یک کمد متفاوت است.

انواع مختلفی از انکوباتورهای آزمایشگاهی وجود دارد. از جمله انکوباتورهای:

  • حمام خشک با بلوک های تک یا دوتایی
  • واحدهای نیاز بیولوژیکی اکسیژن (BOD) برای مطالعات حشرات یا گیاهان
  • انکوباتورهای شیکینگ
  • اجاق های هیبریداسیون
  • بیوراکتورها و طیف گسترده ای از محفظه های آزمایش آزمایشگاهی.

هدف از انکوباتورهای آزمایشگاهی چیست و در کجا می توان از آن استفاده کرد؟

هدف از انکوباتور آزمایشگاهی ارائه یک محیط کنترل شده و بدون آلودگی برای کار ایمن با کشت سلولی و بافتی با تنظیم شرایطی مانند دما، رطوبت و CO2 است.

انکوباتورهای آزمایشگاهی برای رشد و نگهداری کشت های باکتریایی، کشت سلولی و بافتی، مطالعات بیوشیمیایی و خونی، کارهای دارویی و تجزیه و تحلیل مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرند.